Länsstyrelsen Dalarna

Berättelsen

LÄNSSTYRELSEN DALARNA ville nå ut med sin information till fler utrikesfödda personer 

Kvinnor och män, oavsett bakgrund och ålder, ska ha samma inflytande och tillgång till de resurser som satsas på tillväxt i Sverige. Vid en genomgång visade det sig att unga, kvinnor och framförallt personer med utländsk bakgrund var underrepresenterade grupper när det kom till antalet inkomna ansökningar om företagsstöd hos Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen valde därför att satsa på pilotprojektet: Jämställt mikrostöd. Den uttalade ambitionen var att nå ut till grupper man inte kom i kontakt med via traditionella informationskanaler. Mikrostödet är ett företagsstöd som riktar sig till mindre företag som är nya på marknaden.

Länsstyrelsen anlitade oss på Feen för att bistå med kontakter och bidra med kompetens kring kommunikation och förståelse för kulturella skillnader, erfarenheter, kunskaper och behov. Under projektet samordnade Feen möten mellan Länsstyrelsen i Dalarna och olika länderföreningar i Borlänge. På träffarna kunde Länsstyrelsen både berätta om sin verksamhet och etablera kontakter för de personer som ville veta mer om eller ta del av mikrostöd. Samtidigt gavs föreningarna möjlighet informera om sitt arbete. Parallellt med träffarna genomfördes en utbildning i kulturkompetens och inkludering för berörda stödhandläggare på Länsstyrelsen. 

Under projektets gång har 450 vuxna och ungdomar, där majoriteten haft utländsk bakgrund, engagerats i projektets olika aktiviteter. Utöver ökad kunskap och nya kontaktytor resulterade projektet även i ett antal nya ansökningar om mikrostöd.

Utmaningen:

Länsstyrelsen Dalarna via projekt ”jämställt mikrostöd” ville nå ut till målgrupper som är underrepresenterade när det kom till antalet inkomna ansökningar om företagsstöd hos Länsstyrelsen i Dalarna. Ungdomar, kvinnor och framförallt personer med utländsk bakgrund.

Lösningen:

Våra goda kontakter och relationer med olika målgrupper i samhället kom väl till pass i detta uppdrag. Feen fungerade som brobyggare mellan myndigheten och olika etniska grupper i Borlänge och Dalarna. Under projekttiden nådde vi ut till ca 450 personer som fick information om olika företagsstöd. Feen utbildade även Länsstyrelsens personal i kulturkompetens och inkludering.