Tunafiber

Berättelsen

Vi ville skapa arbetsmöjligheter för marginaliserade grupper i samhället där alla blir vinnare.

Under 2017-2018 fick Feen i uppdrag av Tuna Fiber att bemanna delar av deras fiberanläggning. I uppdraget ingick projektering av ftth (fiber to the home), markavtal och grävning på tomt. I arbetet involverade Feen personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Fokus blev att hitta kandidater, göra dessa anställningsbara och utbilda dessa inom fiberanläggning. Arbetssättet var metodiskt med flera insatser som syftade till att förbereda och stärka individen inför ett arbete i branschen. Bland annat utbildades deltagarna i hur arbetsmarknaden ser ut, jobbsökarfärdigheter och givetvis även branschspecifika kunskaper som i det här fallet handlade om fibergrävning, installation och kundbemötande. 

Arbetslagen bestod av både utrikesfödda och svenskfödda personer. Samtliga av de rekryterade gick sedan ut i anställning.

Några år tidigare drev Feen ett annat projekt, också inom fiber, tillsammans med Dala Energi och Netel. Där blev återigen Feens målgruppskännedom en styrka, då 12 personer anställdes i samband med fiberanslutningen som skulle genomföras i Häradsbygden. Projektet blev lyckat, med nöjda kunder och nöjda projektdeltagare som snabbt växte i sina yrkesroller och förbättrade sina språkkunskaper. Feen skapade efter detta även liknande projekt i både Västmanland och Jämtland. 

Utmaningen:

Många branscher står idag inför stora utmaningar i att rekrytera rätt kompetens i sina organisationer. Tunafiber var en av dem. Efter många moment och ett antal försök att bemanna verksamheten kontaktades Feen som fick till uppdrag att bemanna olika projekt.

Lösningen:

Vår mångåriga erfarenhet att få motiverade människor i arbete hos nöjda arbetsgivare kom väl till pass i detta uppdrag.

Våra framgångsfaktorer var:

  • Förmågan att kunna presentera skräddarsydda lösningar.
  • Genomföra uppdraget med god kvalitet där såväl tids- som projektplan föll väl ut med beställarens planering.
  • Med vår erfarenhet av att arbeta med olika målgrupper kunde vi snabbt bemanna projektet med rätt kompetens.