Inlägg

Verksamheten breddas – Samarbeten med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Almi samt Jordbruksverket

Utöver vår fiberverksamhet så har vi börjat med ett nytt affärsområde som växer otroligt fort, vilket förstås är glädjande! Affärsområde ”Consulting” fokuserar på arbetsmarknadsutredningar på makro -och mikronivå, kompletta sociala integrationsprojekt, utbildningskoncept inom diverse yrkesområden samt kompetens inom yrken med lägre inträdesbarriär, sk ”enkla jobb”.

Till Länsstyrelsen Dalarna kommer Feen att fungera som en länk mellan målgrupper som är aktuella för mikrostöd och myndigheten. Feen kommer också att medverka till att öka berörda handläggares kunskaper kring bemötande, kulturskillnader och behovet av målgruppsanpassning. Viktigt och kul!

Som en sidnotis vill vi på Feen bara nämna att vår Consulting-del är inom kort redo för nyrekrytering och vi kommer efter årsskiftet att leta efter kompetenta och drivna människor som är redo att bli en del av Feen och redo att tackla samhällsutmaningar och göra skillnad, på riktigt!

Samarbete med Tuna Fiberteknik

Vi på Feen är glada att kunna presentera ett samarbete med Tuna Fiberteknik, ett företag som har stor branschexpertis och som varit med i branschen länge. På Tuna Fiberteknik inser man hur viktigt det är att stärka människor och ge dem en chans på arbetsmarknaden och det tycker vi på Feen är strålande. Vi utför just nu hundratalet schaktningar och projekteringar i Borlänge kommun samt Falu kommun.


Stolta medarbetare som precis har grävt bort en långsam ADSL anslutning – rätten till snabbt bredband är lika självklar för oss som rätten till ett jobb.

Socialt ansvar i näringslivet

På Feen är vi starkt övertygade om att företag behöver aktivt vara delaktiga och driva på en positiv samhällsutveckling för att kunna skapa förutsättningar för ett hyggligt samhälle som är möjliggörande för alla individer. Näringslivet sysselsätter omkring 3.4 miljoner människor (SCB 2016) och om vi för enkelhetens skull gör ett litet antagande om att alla jobbar åtta timmar (vi är förstås medvetna om att det varierar) så innebär det att vi i Sverige, förenklat uttryckt, spenderar 27,2 miljoner timmar dagligen (!) åt arbete i näringslivet. Det är glädjande att näringslivet spelar en stor roll i samhället men med det tillkommer även ett socialt ansvar. På Feen jobbar vi ständigt med att främja frågor som rör CSR och företagens ansvar i samhället samt hur man kan lyfta upp marginaliserade grupper i samhället ut till ett värdigt arbete.

Vi jobbar förstås inte bara med dessa frågor i våra verksamheter utan vi bedriver även föreläsning och utbildning i frågor som berör CSR, integration, jämställdhetsfrågor samt främjandet utav gröna näringar, inte sällan i kombination. Valbona Shala, Feens särskilda sakkunnig i frågorna och tillika VD hade allra senast ett föredrag för riksdagens arbetsmarknadsutskott om frågor som berör de gröna näringarna och integration. Spännande!

Ett övertygande föredrag framfört utav Valbona Shala